Prenos vlasništva vozila VM Auto 021

Prenos vlasništva vozila Novi Sad

Usluga prenosa vlasništva vozila u agenciji za registraciju vozila i tehnički pregled VM Auto 021, podrazumeva:

 1. Zaključivanje kupoprodajnog ugovora
 2. Odlazak u Poresku upravu u ime klijenta
 3. Plaćanje svih predviđenih taksi
 4. Odlazak u MUP u ime klijenta
 5. Tehnički pregled
 6. Izdavanje saobraćajne dozvole, tablica i registracione nalepnice

Potpise morate po zakonu overiti sami, lično kod notara. Za ostalo ćemo se mi pobrinuti!

Za više informacija nas slobodno kontaktirajte, naše stručno i ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju za sva Vaša pitanja i nedoumice.

 

 

 

 


Potrebna dokumenta za realizaciju prenosa vlasništva vozila:

 1. Lična karta novog i starog vlasnika ili ovlašćenog lica
 2. Saobraćajna dozvola i tablice
 3. Original ovlašćenja (ako vlasnik nije prisutan)
 4. Ugovor o kupoprodaji ili poklonu overen kod javnog beležnika
 5. Pečat firme i kopija APR obrasca (ako je bar jedna strana pravno lice)

 

Promena vlasništva vozila Novi Sad

 

Cena prenosa vlasništva vozila:

Prilikom postupka prenosa vlasništva vozila, potrebno je izmiriti sledeće troškove:

 1. Troškovi sastavljanja kupoprodajnog ugovora – 1.000 rsd
 2. Trošak overe ugovora – 360 rsd po potpisu (plaća se javnom beležniku)
 3. Trošak poreza na prenos vlasništva vozila – 1.5% ili 2.5% od procenjene vrednosti vozila 
 4. Trošak nove saobraćajne dozvole – 1.500 rsd ili i saobraćajne dozvole, registarskih  tablica i registarske nalepnice – 5.000 rsd
 5. Trošak uslužnog odlaska u Poresku upravu – 2.500 rsd
 6. Trošak uslužnog odlaska u MUP- 1.500 rsd

 

Promenu vlasništva vozila možete izvršiti na osnovu:

 1. Kupoprodajnog ugovora
 2. Ugovora u poklonu
 3. Pravosnažnog sudskog rešenja o nasleđivanju
 4. Pravosnažne sudske presude kojom se utvrđuje pravo vlasništva

 

Procedura za prenos vlasništva vozila putem kupoprodajnog ugovora

Prilikom kupoprodaje vozila potrebno je izvršiti sledeće pravne radnje:

 1. Zaključiti kupoprodajni ugovor 
 2. Overiti svoje potpise kod javnog beležnika (notara)
 3. Platiti porez na prenos apsolutnih prava u nadležnoj Poreskoj upravi

3.1 Ukoliko je potrebno i odjaviti vozilo

 1. Izvršiti promenu vlasništva u nadležnoj Policijskoj upravi

   

Zaključenje kupoprodajnog ugovora

Kupooprodajni ugovor možete zaključiti u prostorijama naše agencije, sa neophodnim podacima iz lične karte vlasnika, kupca i saobraćajne dozvole vozila.

Ukoliko je:

Prodavac vozila lice koje ima ovlašćenje od vlasnika vozila da ga može otuđiti-prodati, potrebno je da ovlašćeno lice sa svojom ličnom kartom i overenim ovlašćenjem sa pečatom zaključi kupoprodajni ugovor. Nije potrebno prisustvo vlasnika vozila.

Kupac vozila pravno lice, ugovor se overava pečatom firme sa potpisom zakonskog zastupnika. Od dokumenata, pored navedenog ovlašćenja, potrebna je kopija APR-a, kopija radne knjižice i lična karta.

Ako je pravno lice obveznik PDV-a, umesto kupoprodajnog ugovora koristi se račun-faktura koji izdaje prodavac vozila sa iskazanim PDV-om. Ako pravno lice nije obveznik PDV-a, potrebno je zaključiti kupoprodajni ugovor koji se koristi kod plaćanja poreza na prenos vlasništva.

 

Overavanje potpisa kod notara

Kako bi kupoprodajni ugovor bio važeći, mora biti overen kod notara. Cena overe po potpisu u Novom Sadu iznosi 360 rsd. Neophodno je lično prisustvo potpisnika sa ličnom kartom. 

Potrebna su 3 primerka ugovora u slučaju da stari i novi vlasnik imaju isto mesto prebivališta – jedan primerak za starog vlasnika, drugi za novog vlasnika i treći primerak ostaje notaru. 

Ukoliko mesto prebivališta nije jednako, tada se ugovor overava parcijalno u razlicitim mestima, te je potrebno overiti 4 primerka pošto će u ovom slučaju biti angažovana dva notara. Potrebno je da jedna strana overi svoj potpis kod notara u svom mestu prebivališta, a zatim da pošalje ostala 3 tri primerka ugovora, kako bi i druga strana overila svoj potpis.

Ako se kupoprodajni ugovor zaključuje između pravnih lica, pravno lice ne overava svoj potpis pred organima gradske uprave, već svojim pečatom. Ako se vozilo prodaje preko posrednika, u tom slučaju potpis ugovora i račun overava posrednik.

 

Plaćanje poreza i odjava vozila

Nakon što je ugovor potpisan, potrebno je platiti porez na prenos apsolutnih prava u roku od 15 dana. Poreska obaveza se izmiruje u Poreskoj upravi koja se nalazi u opštini prodavca. Poreska uprava izdaje rešenje na osnovu koga se vrši plaćanje poreza. Tek nakon dostavljanja dokaza o uplati, Poreska uprava overava ugovor i izdaje potvrdu o plaćenom porezu. 

Cena poreza iznosi 2,5% od vrednosti vozila i procenjuje se na osnovu zvaničnog kataloga AMSS, ili od navedene vrednosti u ugovoru samo ako je ona veća od procenjene vrednosti iz kataloga. Okvirnu vrednost poreza možete izračunati na sledećem linku: procena vrednosti putničkih vozila.

Potrebno je Poreskoj upravi dostaviti 2 overena primerka kupoprodajnog ugovora. Od 2 do 5 dana je potrebno da Poreska uprava izda potvrdu o plaćenom porezu. 

Ako je prodavac vozila pravno lice koje je obveznik PDV-a, kupac-fizičko lice ne plaća porez na prenos apsolutnih prava na korišćeno motorno vozilo. Tada se za prenos vlasništva koristi račun-faktura sa iskazanim PDV-om i uplatnica kao dokaz o uplati fakturisanog iznosa.

3.1 Odjava vozila 

Da bi prodavac vozila mogao da izvrši prenos vlasništva, potrebno je da odjavi tablice u mestu njihovog izdavanja, ukoliko je vozilo sa drugog registarskog područja od opštine na kojoj je prodavac. 

Takođe, stari vlasnik vozila dužan je da odjavi vozilo (saobraćajnu dozvolu). Ako se registarsko područje novog vlasnika razlikuje od prodavčevog, vlasnik je u obavezi da odjavi vozilo (saobraćajnu dozvolu) i tablice kako bi kupac mogao da izvrši promenu vlasništva u svojoj Policijskoj upravi i preuzme nove tablice. Tablice se ne vraćaju ako kupac i prodavac vozila žive na istom registarskom području.

 

Promena vlasništva u MUP-u (ukoliko je važeća registracija)

Poslednji korak je promena vlasništva vozila u nadležnoj Policijskoj upravi. Od dokumentacije je potrebno:

 1. Saobraćajna dozvola (ako je vozilo kupljeno sa drugog registarskog područja, vozilo mora biti odjavljeno, a saobraćajna dozvola poništena)
 2. Kupoprodajni ugovor sa potvrdom o plaćenom porezu u nadležnoj Poreskoj upravi
 3. Lična karta
 4. Stara polisa
 5. Uplata za administrativnu taksu i novu saobraćajnu dozvolu (ako je vozilo sa drugog registarskog područja potrebno je izvršiti uplate za novu nalepnicu i registarske tablice)

Ukoliko je registracija vozila istekla, potrebno je dodatno priložiti:

 1. Tehnički pregled vozila
 2. Polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti
 3. Takse za registraciju vozila (komunalna, porez, osiguranje) 

Na izradu saobraćajne dozvole se čeka, u proseku od 7 do 10 dana, dok se tablice i registraciona nalepnica dobijaju isti dan. U međuvremenu, dok ne dobijete novu saobraćajnu dozvolu, možete koristiti privremenu papirnu potvrdu o registraciji. Ukoliko želite da Vam saobraćajna dozvola bude izrađena po HITNOM postupku, neophodno je uplatiti dodatnu administrativnu taksu u iznosu od 5.000 rsd.